Hệ thống tổ chức hoạt động


Hệ thống tổ chức Công ty:

Hệ thống tổ chức và quản lý điều hành Công ty bao gồm các thành phần:

1- Ban giám đốc

2- Phòng Kinh doanh

3- Phòng Kế toán - Điều phối 

4- Bộ phận Kho hàng và Vận chuyển